Privacy beleid (AVG)

H.S.V. Ons Genoegen, gevestigd aan Postbus 651, postcode 5340 AR, te Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
•Website:
•Adres: Postbus 651, Postcode 5340 AR, Oss
•Telefoonnummer: +316 523 930 36

Bjorn van Beurden is de Functionaris Gegevensbescherming van H.S.V. Ons Genoegen. Hij is te bereiken via penningmeester@onsgenoegenoss.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
H.S.V. Ons Genoegen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•Voor- en achternaam
•Geboortedatum
•Adresgegevens
•Telefoonnummer
•E-mailadres
•IP-adres
•Gegevens over uw activiteiten op onze website
•Internetbrowser en apparaat type
•Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onsgenoegen.oss@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
H.S.V. Ons Genoegen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•Het afhandelen van uw betaling
•Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
•U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•Om goederen en diensten bij u af te leveren
•H.S.V. Ons Genoegen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
•H.S.V. Ons Genoegen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
H.S.V. Ons Genoegen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van H.S.V. Ons Genoegen) tussen zit. H.S.V. Ons Genoegen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
•Administratiesysteem Sportvisserij Nederland
oVoor de ledenadministratie
oVerwerking van gegevens voor de vispas
oVoor een soepele afhandeling van vragen en handelingen voor onder andere de vispas

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
H.S.V. Ons Genoegen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
•Persoonsgegevens
oBewaartermijn: Onbepaalde tijd, totdat betreffende lid aangeeft het lidmaatschap van H.S.V. Ons Genoegen te willen beëindigen
oReden: Tijdens het lidmaatschap zijn persoonsgegevens noodzakelijk om informatie over onze diensten te delen en deze met een zekere verantwoordelijkheid uit te kunnen voeren
•Nieuwsbrief gegevens (bestaande uit voor- en achternaam en e-mailadres)
oBewaartermijn: Onbepaalde tijd, totdat de ontvanger zich via de daarvoor bestemde link uitschrijft voor de nieuwsbrief
oReden: Dit maakt het mogelijk om voor geïnteresseerden zonder problemen de nieuwsbrief te blijven te ontvangen. Ontvangers die niet langer interesse hebben kunnen zich onderaan bij elke nieuwsbrief uitschrijven via de duidelijk aangegeven en daarvoor bestemde link

Delen van persoonsgegevens met derden
H.S.V. Ons Genoegen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. H.S.V. Ons Genoegen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt H.S.V. Ons Genoegen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 Categorie Naam Jurisdictie Doel Gegevens
Overkoepelende organisatie
Sportvisserij Nederland
Het uitgeven van de VISpas en hierover (geen persoonlijke) gegevens verzamelen, analyseren en uitgeven
Ondersteuning, bevordering & belangen behartiging
Persoonsgegevens leden H.S.V. Ons Genoegen


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
H.S.V. Ons Genoegen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door H.S.V. Ons Genoegen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onsgenoegen.oss@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

H.S.V. Ons Genoegen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
H.S.V. Ons Genoegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via penningmeester@onsgenoegenoss.nl.